چهارشنبه 20 فروردین 1399
EN

بررسی اولویت اعزام دارندگان اسناد ودیعه حج تمتع

دارندگان اسناد ودیعه حج تمتع ثبت نام شده تا تاریخ 1385/12/15 برای تشرف به حج سال 1398 دعوت شده اند. این دسته از شهروندان می توانند برای ثبت نام به سامانه reserv.haj.ir یا دفاتر مدیران حج تمتع مراجعه نمایند. شماره تلفن اداره ثبت نام و اعزام حج وزیارت استان تهران:64512107-64512108-64512109-64512110-64512111