شهروند گرامی

شمامی توانید هرگونه گزارش و شکایت خودرا با روشهای ذیل مطرح و پاسخ خود را دریافت نمایید.

1-تماس مستقیم با واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات حج وزیارت استان تهران با تلفن  64512120 و 64512140 و 64512744 یا از طریق نمابر شماره 66582116 .

2-ثبت و ارسال شکایت و گزارش به همراه مستندات در سامانه بازرسی سازمان حج وزیارت .

3-مراجعه مستقیم به مدیریت حج و زیارت استان و یا واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات استان تهران.