چهارشنبه 02 مهر 1399
EN

خلاصه عملکرد واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات حج وزیارت استان تهران در سال97:

 الف-برخورد قانونی و پلمپ دفاتر غیرمجاز در سطح استان تهران:34 مورد

ب-برگزاری هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات دفاترو شرکتهای خدمات زیارتی استان تهران بشرح ذیل:

1-تعداد جلسات برگزار شده: 15

2-تعداد احکام:96 

3-تعداد احکام لغو دائم مجوز زیارتی بندپ :32 

4-تعداد احکام تعلیق موقت مجوززیارتی بندپ:7

5-تعداد تخلفات در انتقال اسناد حج و عمره منجر به لغو دائم مجوز:1

6-تعداد تخلفات در انتقال اسناد حج و عمره منجر به لغو موقت مجوز:7

7-توبیخ و اخذ تعهد مکتوب: 5