پنجشنبه 19 تیر 1399
EN

دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات دارندگان مجوز زیارتی

 

در اجرای تصویبنامه شماره 14404/ت23202ه مورخ 5/4/80 هیات محترم وزیران و به منظور حسن انجام وظایف نظارتی سازمان حج و زیارت و رسیدگی به تخلفات کارگزاران امور زیارتی (دفاتر و شرکتهای خدمات زیارتی و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی دارای مجوز زیارتی)دستور العمل ذیل در 2 فصل و تبصره جهت اجراء ابلاغ می شود.

فصل اول : حدود وظایف و تشکیلات هیئت های بدوی و تجدید نظر

الف-حدود وظایف

1-رسیدگی و اعلام نظر در مورد شکایات رسیده و هرگونه تخلف کارگزار.

2-بررسی و تبادل نظر در جهت بهبود سیستم نظارتی و وظایف هیئت و ارائه پیشنهادات لازم در این خصوص.

3-صدور رای مقتضی برحسب مورد و براساس ماده 31 از فصل چهارم آئین نامه .

ب-تشکیلات

به منظور انجام وظایف بندهای فوق در هر یک از استانها و شهرستانهائیکه حج و زیارت دائر میباشد، هیئتی بنام هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات دفاتر متشکل از 3 نفر شامل:

1-مدیر حج و زیارت به عنوان رئیس هیئت.

2-یکی از کارمندان با معرفی مدیر و تایید اداره کل برنامه ریزی به عنوان دبیر.

3-یک نفر نماینده منتخب دفاتر و شرکتهای دارای مجوز زیارتی استان.

تبصره1-در استانهای بزرگ همچون (تهران ، خراسان ، اصفهان ) تعداد اعضاء هیئت بدوی پنج نفر خواهد بود که غیر از اشخاص فوق دو نفر نیز توسط مدیر حج و زیارت استان به اداره کل برنامه ریزی پیشنهاد و پس از تایید به این سمت منصوب خواهند شد.

تبصره2-انتخاب مجدد اعضاء بلامانع و انحلال آن قبل از مدت مقرر یا با استعفای اکثریت اعضاء و یا به تشخیص سازمان میسر خواهد بود.

فصل دوم:تخلفات و مجازاتهای آن

1-موضوع تخلف: ثبت نام و اخذ مدارک و یا دریافت وجوه قبل از تخصیص سهمیه.

مجازات:مرتبه اول تعلیق به مدت یک تا سه ماه مرتبه دوم لغو پروانه.

2-موضوع تخلف: عدم ارائه برنامه سفر و تغییر در تعهدات بدون اطلاع زائر و سازمان و ایجاد نارضایتی در زائرین.

مجازات:مرتبه اول اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال ،مرتبه دوم تعلیق به مدت یک تا 3 ماه ، مرتبه سوم لغو پروانه.

3-موضوع تخلف: عدم عقد قرارداد با زائر

مجازات:مرتبه اول اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال،مرتبه دوم تعلیق به مدت یک تا 3 ماه،مرتبه سوم لغو پروانه.

4-موضوع تخلف: عدم رعایت مفاد قرارداد منعقده بین دفتر و زائر

مجازات: مرتبه اول اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال، مرتبه دوم تعلیق به مدت یک تا 3 ماه،مرتبه سوم لغو پروانه.

5-موضوع تخلف: عدم واریز وجوه به حسابهای دوایر دولتی و تعیین شده از سوی سازمان حج

مجازات:مرتبه اول تذکر کتبی، مرتبه دوم تعلیق به مدت یک تا 3 ماه،مرتبه سوم لغو پروانه.

6-موضوع تخلف: اخذ وجوه اضافه بر تعرفه مصوب سازمان (تحت هر عنوان)

مجازات: مرتبه اول تعلیق به مدت یک تا 3 ماه،مرتبه دوم لغو پروانه.

7-موضوع تخلف: واگذاری سهمیه تخصیصی کلاً یا جزئاً به افراد یا همکار حقیقی و حقوق دیگر

مجازات : مرتبه اول تعلیق به مدت یک تا 3 ماه،مرتبه دوم لغو پروانه.

8- موضوع تخلف: فعالیت خارج از حدود اختیارات

مجازات : مرتبه اول تعلیق به مدت یک تا 3 ماه،مرتبه دوم لغو پروانه.

9-موضوع تخلف: هرگونه اقدام جهت ثبت نام و اعزام زائرین به اماکن مقدسه خارج از کشور که خلاف ضوابط و مقررات سازمان حج و زیارت

مجازات : لغو پروانه

10-موضوع تخلف: عدم اقدام نسبت به بیمه نمودن زائر حسب مورد

مجازات:مرتبه اول اخطارکتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال،مرتبه دوم لغو پروانه.

11-موضوع تخلف: سوء استفاده از معافیت های ارزی و گمرکی زائرین و عوامل اجرائی

مجازات:لغو پروانه.

12-موضوع تخلف: عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی

مجازات:لغو پروانه.

13-موضوع تخلف: نداشتن کارشناس مسئول امور زیارتی (مدیر فنی)

مجازات:لغو پروانه.

14-موضوع تخلف: عدم ارائه گزارش سفر حداکثر تا دو هفته پس از مراجعت بدون عذر موجه

مجازات: مرتبه اول تذکر کتبی،مرتبه دوم اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال،مرتبه سوم تعلیق به مدت یک الی 3 ماه

15-موضوع تخلف: همراه نداشتن روحانی مورد تائید بعثه مقام معظم رهبری

مجازات:لغو پروانه

16-موضوع تخلف: عدم ارائه گزارش و مدارک درخواستی دفتر حج و زیارت یا گواهی خلاف واقع و کذب

مجازات:مرتبه اول تعلیق به مدت یک تا 3 ماه،مرتبه دوم لغو پروانه.

17-موضوع تخلف: هر نوع استفاده غیر مجاز از مدارک،اسناد،وجوه زائرین،اوراق دولتی و ...یا جعل و مخدوش نمودن آنها

مجازات :لغو پروانه.

18-موضوع تخلف: تعطیلی دفتر به صورت متناوب یا متوالی مگر به دلیل فوت کارگزار یا عوامل موثر دیگر

مجازات : مرتبه اول تعلیق به مدت یک الی 3 ماه،مرتبه دوم لغو پروانه.

19-موضوع تخلف: عدم اعلام هرگونه تغییر در مدیریت ،اعضاء شرکا،نام،نشان و آدرس

مجازات : مرتبه اول تعلیق به مدت یک تا 3 ماه،مرتبه دوم لغو پروانه.

20-موضوع تخلف: دریافت و اقدام به دریافت ویزای غیر مجاز و جعلی عراق و عربستان سعودی و ...

مجازات :لغو پروانه.

21-موضوع تخلف: عدم برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی قبل از سفر طبق دستورالعمل های ابلاغی

مجازات : مرتبه اول تعلیق به مدت یک تا 3 ماه،مرتبه دوم لغو پروانه.

22-موضوع تخلف: اعزام زائر از طریق مبادی غیر مجاز به عتبات عالیات و حرمین شریفین و ...

مجازات :لغو پروانه.

23-موضوع تخلف: عدم عقد قرارداد با تعیین محل اسکان در کشور مقصد قبل از سفر در صورتی که نیاز به تعیین مسکن قبل از سفرباشد.

مجازات : مرتبه اول تعلیق به مدت یک تا 3 ماه،مرتبه دوم لغو پروانه.

24-موضوع تخلف: ثبت نام درمکانهای غیر مجاز

مجازات : مرتبه اول تعلیق به مدت یک تا 3 ماه،مرتبه دوم لغو پروانه.

25-موضوع تخلف: عدم رعایت مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران

مجازات : مرتبه اول تعلیق به مدت یک تا 3 ماه،مرتبه دوم لغو پروانه.

تبصره 1-هیئت پنج نفره صدور مجوز بند «پ»مرجع تجدید نظر به اعتراضات از تصمیمات هیئت بدوی است.رسمیت جلسات هیئت مذکور با حضور اکثریت اعضاء و تصمیمات آن با رای 3 نفر از پنج نفر لازم الاجراء است.

تبصره 2 مدیر دفتر استان مکلف است تصمیم هیئت بدوی را بلافاصله به متخلف اعلام و ذینفع می تواند ظرف مهلت 20 روز کتباً اعتراض خود را با ذکر دلایل به دفتر استان جهت ارسال به اداره کل برنامه ریزی و نظارت و طرح در هیئت تجدید نظر تسلیم نماید.

تبصره 3 تصمیم هیئت بدوی در تذکر و اخطار کتبی قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در غیر موارد مذکور و در آنجائی که هیئت بدوی به تعلیق یا لغو پروانه تصمیم می گیرد اجرای تصمیم منوط به تائید هیئت تجدید نظر (در صورت اعتراض ذینفع)و یا گذشت مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض ذینفع به تصمیم هیئت بدوی می باشد.

تبصره 4-جلسات هیئت بدوی هر 15 روز یکبار و هیئت تجدید نظر هفته ای یکبار تشکیل می شود.

تبصره 5-در موارد که هیئت به تعلیق دفتر اتخاذ تصمیم می نماید،لزوماً می بایست متخلف از یک سهمیه عمره و یک سهمیه عتبات نیز محروم شود.

***