شنبه 29 تیر 1398
EN

تماس با واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات استان تهران

شهروند گرامی

شمامی توانید هرگونه گزارش و شکایت خودرا با تلفن 64512124 و یا از طریق نمابر شماره 66582116 مطرح نمائید.