نقشه سایت   |   درباره ما   |   تماس با ما  

نقل و انتقال اسناد حج تمتع


دستورالعمل نحوه رسیدگی و انجام نقل و انتقال قبوض دارای اولویت تشرف در حج تمتع1390

ماده 1 : تعاریف :

1-1- قبض ودیعه گذاری علی الحساب حج تمتع دارای اولویت تشرف :

منظور آن دسته از قبوضی است که برابر ضوابط مربوطه در زمان مقرر ، فرد واجد شرایط در در سیستم بانکی ثبت نام اولیه نموده و اینک از سوی سازمان جهت تشرف فراخوان گردیده است.

ارزش ریالی و علی الحساب اینگونه اسناد 10 میلیون ریال و در بانک ملی می باشد.

2-1- انتقال دهنده :

آن دسته از افراد که با رعایت بند 1-1 در زمان مقرر اقدام به ثبت نام اولیه نموده و اینک در صورت تطابق اطلاعات و مندرجات در قبض با مدارک وی به عنوان فرد واجد شرایط و صاحب قبض شناخته می شود.

3-1 انتقال گیرنده :

انتقال گیرنده نباید متولد سالهای بعد از 1372 باشد.(کمتر از هجده سال نباشد)

4-1- کارگزار:

آن دسته از دفاتر مجاز در سطح استان / شهرستان که برابر ضوابط و مقررات با ابلاغ کتبی از سوی دفتر حج و زیارت به عنوان کارگزار مجاز انتخاب و تعیین می گردد.

5-1- مدیریت / اداره حج و زیارت استان / شهرستان :

منظور مدیریت یا اداره حج و زیارت مستقر در مراکز استانها و شهرستانها می باشد.

6-1 سازمان :

منظور از سازمان در این دستورالعمل سازمان حج و زیارت است.

7-1- نرم افزار جامع ثبت درخواست نقل و انتقال اسناد حج تمتع :

نرم افزاری است که متناسب با دستورالعمل مربوط از سوی واحد رایانه مرکزی استان تهیه و توسط مدیریت حج و زیارت استان با اختصاص کلمه و رمز عبور به کارگزار در اختیار قرار می گیرد.

ماده 2 : ضوابط ، شرایط نقل و انتقال ، انتقال دهنده ، انتقال گیرنده :

 

الف) شرایط و ضوابط لازم برای ؛ قبض ودیعه گذاری ، انتقال دهنده و انتقال گیرنده :

1-2- قبض ودیعه گذاری نمی بایست قبلاً یکبار سابقه نقل و انتقال داشته باشد.

تبصره1 : کلیه قبوضی که در سال گذشته و من بعد نیز در سیستم جامع نقل و انتقال ثبت و واگذار می شوند ، به هیچ وجه امکان انتقال مجدد را ندارد.مگر درخواست انتقال مجدد قبض به یکی از نسبت های ( پدر ، مادر ،همسر، فرزند، برادر و خواهر ) باشد که در اینصورت شرط ذکر شده کنترل نمیگردد.

2-2- درصورت فوت دارنده قبض ودیعه گذاری، احدی از وراث با ارائه رضایت سایر ورثه (صلح حقوقی) می تواند قبض را برابر ضوابط و داشتن سایر شرایط این دستورالعمل واگذار نماید.

3-2- قبوض ودیعه گذاری که دارای اولویت تشرف نمی باشند، مطلقاً قابل رسیدگی نیست.

4-2- واگذاری و یا درخواست تهیه قبض برای افرادی که در سیستم بانکی دارای سابقه ثبت نامی و قبض ودیعه گذاری هستند (جزء اقلام باز بانکی) مجاز نمی باشد.

تبصره2: آندسته از افراد که در سیستم بانکی دارای قبض ودیعه گذاری می باشند لیکن نوبت تشرف آنان اعلام نگردیده است و اینک قصد تهیه قبض اولویت دار دارند فقط مجاز هستند قبض خود را به احدی از بستگان درجه اول خود واگذار نمایند. دراین حالت سیستم شرط ضابطه بند 4-2 را کنترل نمی نماید.

5-2- انتقال و یا درخواست تهیه قبض برای افرادی که سابقه قبلی تشرف بعنوان زائر را داشتند مجاز نمی باشد.مگر انتقال قبض از پدر ، مادر ،همسر، فرزند، برادر و خواهر به متقاضی باشد که در اینصورت شرط ذکر شده کنترل نمیگردد.

تبصره3 : درصورت اثبات هرگونه سابقه برای موارد فوق الذکر، سازمان مجاز به توقف عملیات نقل و انتقال و جلوگیری از تشرف انتقال گیرنده می باشد.

6-2- انتقال گیرنده نباید متولد سالهای بعد از 1372 باشد.(کمتر از هجده سال نباشد)

7-2- انتقال گیرنده می بایست پس از تهیه قبض حتماً سال جاری در کاروانها ثبت نام و اعزام گردد.

8-2- انتقال گیرنده می بایست سلامتی و توانائی تشرف به حج تمتع را دارا بوده تا بعداً در حین معاینات پزشکی دچار مشکل نگردد.

ماده 3: نحوه مراجعه ، مدارک مورد نیاز متقاضیان :

الف) نحوه مراجعه :

1-3 هر یک از افراد (انتقال دهندهو‌گیرنده واجد شرایط لازم بند 1-2) می بایست شخصاً به همراه اصل مدارک مورد نیاز به کارگزار مربوط (مجاز) مراجعه و درخواست خود را ارائه دهد.

ب) مدارک مورد نیاز برای متقاضیان :

2-3 تکمیل فرم درخواست اولیه از سوی انتقال دهنده و انتقال گیرنده

3-3 اصل قبض ودیعه گذاری + تصویر

4-3 اصل شناسنامه + تصویر

5-3 کارت یا شماره ملی + تصویر

ماده 4: مراحل اجرایی و انجام عملیات نقل و انتقال توسط کارگزار :

1-4- کارگزار موظف است درصورت تأیید دفتر حج و زیارت نسبت به دریافت مجوز فعالیت انجام امور نقل و انتقال اسناد حج تمتع با اخذ حکم مربوطه به همراه کلمه و رمز عبور به سیستم جامع (سامانهshift.haj.ir//http:) از دفتر حج و زیارت اقدام نموده و نسبت به رعایت مسایل امنیتی سیستم تحت اختیار نهایت کوشش و دقت را معمول نماید. (مسئولیت هرگونه سوء استفاده از رمز و کلمه عبور بر عهده کارگزار خواهد بود)

 

2-4- با مراجعه حضوری متقاضیان (انتقال دهنده و گیرنده واجد شرایط) به کارگزار قبلا برابر موارد مندرج در ماده 2 ، کارگزار  می بایست با درج اطلاعات اولیه متقاضیان در صورتی که ابتدا شرایط عمومی را دارا باشند برابر درخواست آنان و حسب نوع خویشاوندی، در صورت تطابق مدارک و مستندات مورد ادعا با انتخاب یکی از گزینه های مربوط خویشاوندی و درج آن وارد مراحل بعدی می گردند.

3-4- کارگزار می بایست در صورتی که با رؤیت انتقال گیرنده و شرایط جسمی و ظاهری وی تشخیص داد که وی احتمالاً در انجام معاینات پزشکی پس از انتقال و هنگام ثبت نام در کاروان دچار مشکل می شود حتماً وی را جهت اخذ تأییدیه سلامتی به یکی از مراکز پزشکی تحت نظر هیئت پزشکی حج در استان معرفی تا گواهی اخذ نماید.

تبصره4: کارگزار حتماً به متقاضیانی که احتمال عدم تایید جسمی آنان از سوی پزشکان وجود دارد تاکید کنند که در صورت انتقال قبض امکان انتقال مجدد آنرا نخواهند داشت لذا قبلاً با مراکز پزشکی و پزشکان کاروان هماهنگ و تاییدیه اخذ نمایند.

4-4- کارگزار با اخذ مدارک لازم در صورت احراز و اثبات موارد مربوط و تأیید سیستمی بعد از انجام مراحل مندرج در بند 2-4 می بایست نسبت به چاپ فرم درخواست معرفی به دفتر اسناد رسمی و همچنین معرفی به بانک ملی از سیستم اقدام نماید و سپس سوابق را به همراه کپی و اصل مدارک جهت تأیید معرفی نامه ها به دفتر حج و زیارت ارائه نماید.

 

 تبصره5: در سیستم جامع نقل وانتقال اسناد حج تمتع، معرفی متعاملین به دفتر اسناد رسمی و سپس آنان

معرفی به بانک برابر برگه های درخواست کارگزار از دفتر حج و زیارت، آن هم در صورت تأیید سوابق و مدارک

 با مهر و امضاء دفتر حج و زیارت به دفتر اسناد رسمی و بانک صورت می پذیرد( برابر نمونه مکاتبات پیوست که از سیستم اخذ می شود) و کارگزار مستقیماً با دفتر اسناد رسمی و بانک مکاتبه ای ندارد.

تبصره6 : کارگزار می بایست مدارک و اسناد متقاضیان را که آماده معرفی به دفتر اسناد رسمی و بانک می باشد را شخصاً یا توسط یک نفر رابط مطمئن و امین با ارائه به دفتر حج و زیارت استان تأییدیه اخذ نموده و سپس افراد را جهت ادامه فرآیند به  دفتر اسناد رسمی و بانک ملی که (مجهز به سیستم سیبا می باشند) راهنمایی نماید ، تأکید می گردد از ارجاع و راهنمائی افراد جهت مراجعه به دفتر حج و زیارت به منظور ارائه مدارک و اخذ معرفی نامه ها جداً خودداری نموده و کارگزار این مهم را می بایست به نحو مقتضی انجام دهد.

5-4- پس از مراجعه متقاضیان به دفتر اسناد رسمی و تنظیم صلح حقوق انتقال دهنده و انتقال گیرنده می بایست با مراجعه به یکی از شعب  بانک ملی مجهز به سیستم سیبا نسبت به ارائه معرفی نامه بانک ملی که حتماً می بایست اصل و تصویر صلح حقوقی تنظیمی نیز پیوست آن باشد، نسبت به ابطال قبض ودیعه گذاری قبلی اقدام و بانک برای فرد جدید (انتقال گیرنده) قبض جدید به نام وی با همان سابقه و اولویت ثبت نام اولیه صادر می نماید.(در این حالت اولویت ثبت نام فرد قبلی عیناً به فرد جدید منتقل می شود)

7-4- کارگزار مطلقاً مجاز به رسیدگی ، ثبت درخواست اطلاعات افرادی که با ارائه وکالت نامه و دیگر اسناد تنظیمی (که بدون مجوز سازمان تنظیم شده است) در سیستم در اختیار نمی باشند و در این خصوص افراد مدعی در صورت اعتراض می توانند به دفتر حج استان مراجعه نموده تا نسبت به موضوع و وضعیت سند بررسی و پاسخ لازم دریافت نماید.

8-4- کارگزار مجاز است پس از انجام عملیات نقل و انتقال فقط از هر یک از طرفین مبلغ 10هزار تومان بابت حق الزحمه بررسی ، ثبت و اخذ اطلاعات و ایاب و ذهاب مراجعه به دفتر حج و زیارت ، در مقابل ارائه رسید به افراد از آنان دریافت نماید.

تبصره7 : دریافت هرگونه وجهی به غیر از مبلغ فوق مجاز نبوده و در صورت اثبات ، با فرد متخلف برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.

ماده 5 : موارد عمومی :

1-5- کارگزار موظف است کلیه عملیات نقل و انتقال قبوض حج تمتع را که وفق ماده 2 مجاز به رسیدگی و انجام آن است را فقط از طریق سیستم و نرم افزار مربوط اجرا نماید به طوری که کلیه اطلاعات افراد در تمام مراحل در سیستم درج و ثبت گردد و کلیه فرم ها و مکاتبات لازم از سیستم اخذ خواهد شد و هیچ برگه خارج سیستم نمی بایست تنظیم شود.

2-5- کارگراز موظف است فردی از مجموع افراد شاغل در آن دفتر را به عنوان مسئول رسیدگی و انجام امور  نقل و انتقال به دفتر حج و زیارت استان معرفی نماید، لکن مسئولیت کلی امور مرتبط ، با آن کارگزار خواهد بود و نافی سایر مسئولیت های حقیقی و قانونی امر نمی باشد.

3-5- کلیه امور نقل و انتقال قبوض حج تمتع با نظر دفتر حج و زیارت در دفاتر کارگزاری مجاز و فقط از طریق سیستم جامع نرم افزاری مربوط صورت خواهد پذیرفت و مراجعین جهت کسب اطلاع ، انتقال و یا تهیه قبض با مراجعه به کارگزاران می بایست از ضوابط و مقررات امر مطلع گردند. از اینرو به منظور جلوگیری از دلال بازی و ایجاد واسطه های غیر قانونی در مراکزی غیر از دفاتر کارگزاری می بایست با هوشیاری لازم ضمن عمل به وظایف قانونی خود زمینه تعامل سالم ، به دور از تبلیغات و افراط و تفریط برای این امر را فراهم آورند.

4-5- در صورت اثبات ، معرفی و ارتباط انتقال دهنده و گیرنده با مراکز غیر مجاز (که بدون مجوز سازمان در این زمینه فعالیت دارند) قبض ودیعه گذاری بانکی از قابلیت انتقال ساقط و کارگزار اقدام کننده در این خصوص متخلف تلقی خواهد شد.

5-5- کارگزار اکیداً مجاز به انجام و ثبت اطلاعات تلفنی ، غیر حضوری و با واسطه به منظور انجام نقل و انتقال (از سوی انتقال دهنده یا گیرنده) نمی باشد.

6-5- انتقال دهنده و انتقال گیرنده رأساً و شخصاً می بایست در خصوص نحوه و چگونگی واگذاری قبض ودیعه گذاری با هم تعامل ، توافق و هماهنگی لازم را نموده و کارگزار در این بین حق هیچ گونه مداخله ، ورود در مباحث طرفین ، اظهار نظر و پیشنهادی که جنبه جانبداری از طرفی در معامله را داشته باشد اکیداً نداشته و می بایست بر حُسن اجرای کار در قالب رعایت چارچوب این دستور العمل نظارت دقیق معمول نماید. همچنین از درج هر گونه تبلیغ ، نصب تراکت ، پوستر و آگهی در خصوص امور مربوطه خودداری نماید.

7-5- کارگزار می بایست حتماً تصویری کاملی از کلیه سوابق نقل و انتقال که مورد رسیدگی و به انجام می رسد را (درخواست های اولیه افراد+ تصویر مدارک طرفین+ تصویر قبض)در بایگانی دفتر نگهداری نماید.

8-5- مسئولیت هر گونه اقدام که جنبه عدول از مقررات ، سهل انگاری و اقدام خلاف مقررات و ضوابط این دستورالعمل را داشته باشد ، مستقیماً متوجه کارگزار بوده و موجب اِعمال مقررات قانونی وفق ضوابط و مقررات انضباطی مربوط (به طور مستقیم یا با طرح در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در سطح استان) خواهد بود.

9-5- کارگزار موظف است مجوز و ابلاغ کتبی انجام امور نقل و انتقال و همچنین متن دستورالعمل حاضر و میزان حق الزحمه انجام امور نقل و انتقال را در محل مناسبی از دفتر کار نصب العین نماید.کلیه حقوق این سایت متعلق به مدیریت حج و زیارت استان تهران می باشد